Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

2015. március 1-jén indul, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közreműködésével, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával “Interneten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása érdekében” tárgyú projekt (továbbiakban: tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu program).

Az NFM – a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel – megbízta az NKH-t, hogy a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében valósítsa meg a fenti tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programot.
Az NKH által előkészített, 2015. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program – összhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel – elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl.e-leaming) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához és ezáltal a közúti közlekedési balesetek minél nagyobb mértékű csökkentéséhez.
A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítunk a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.
Az idei évben a közlekedésbiztonsági képzéseket kiszélesítve, a kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket.
A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.
Cél továbbá, hogy a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenthető.

A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
– tanuloknak.hu
köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, köznevelési intézményben tanuló diákok
– kreszfelfrissito.hu
a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
a vezetői engedéllyel nem rendelkező – elsősorban kerékpáros – felnőttek.

Az előzetes regisztrációhoz kötött ingyenes képzés 2015.március 1-jétől június 15-éig érhető el.

Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.

A programban részt vevő iskolák és cégek eredményei a weboldalakon nyomon követhetőek.
A széles körű tájékoztatás sikerességének érdekében a www.tanuloknak.hu és www.kreszfelfrissito.hu oldalon megtalálható és letölthető minden, a programmal kapcsolatos információ.

A szabadtéri tűzgyújtás megváltozott szabályairól

Az avartüzek megelőzése érdekében a 2015. március 5-én hatályba lépett „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) szereplő – az alábbiakban részletezett – megváltozott szabadtéri tűzgyújtási szabályok.
Az OTSZ szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan az alábbi eljárásrendet határozta meg:

Tájékoztatás

Tisztelt Állampolgár!

Tájékoztatom, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 01. napjától jelentős mértékben átalakul, melynek eredményeként az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény módosítása alapján.

A járási hivatalokban az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 01. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül, a változás időpontja – a 2015. március 1-i feladatátkerülés – azonban még nem érinti az állampolgárokat, ekkor még az önkormányzatoknál kapják meg a pénzbeli ellátásukat, ahogy eddig.
Az aktív korúak ellátása keretében eddig jegyző által megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatást a járási hivatal fogja megállapítani, a rendszeres szociális segélyt felváltja a járási hivatal által megállapítandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Az ellátás iránti kérelmet
– a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,
– a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál,
– a kormányablaknál,
– valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél lehet benyújtani.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem történik változás, a jogosultak köre változatlan. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege nem változott (22.800.-Ft.).

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Egészségkárosodottnak a következő személyek minősülnek:
– aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
– aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
– aki fogyatékossági támogatásban részesül
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb havi összege 46.662 Ft.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. február 28-ig felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:
I. Amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:
– a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
– az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosult személyek.

II. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:
– az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és
– a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

2015. február 28. napjával meg kell szüntetni azon önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosult személy, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

Ezen személyek a települési támogatásra válhatnak jogosulttá a települési önkormányzat képviselő-testülete által legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotandó önkormányzati rendelet alapján.

2015. március 5. napjáig még a települési önkormányzatok fogják folyósítani a 2015. február hónapra járó támogatási összegeket.

A 2015. március hónapra járó támogatási összegek utalásáról már a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal gondoskodik április 05. napjáig.
Az ellátások folyósítása postai úton lakcímre vagy lakossági folyószámlára, átutalással történik.

Új igények beadására a Nagykállói Járási Hivatal székhelyén 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. és a Nagykállói Járási Hivatal Kirendeltségén 4233 Balkány, Adonyi u. 2/a. ügyfélfogadási időben van lehetőség.

A Hivatal ügyfélfogadási rendje a székhelyén:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

A Hivatal ügyfélfogadási rendje a Kirendeltségen:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

A Települési Ügysegéd ügyfélfogadási rendje Szakoly Községben:
Hétfő:  8:00-12:00

Nagykálló, 2015. február 28.

Dr. Karakó László
hivatalvezető