Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

I.

Az ülnökök jelölése
Ülnököt jelölni járásbíróságra, törvényszékre, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróságra lehet.
A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés is jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre javaslatot bármelyik képviselő tehet.
A polgármester a jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat megküldi a bíróság székhelye szerinti települési önkormányzat polgármesterének, illetőleg a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek, attól függően, hogy melyik bírósághoz történt a jelölés. A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

II.

Az ülnök választása
A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
Olyan Járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg, erről a választó önkormányzatok polgármesterei, a főpolgármester, a megyei közgyűlések elnökei és a választásra jogosult nemzetiségi önkormányzatok elnökei tájékoztatást kapnak.
A választó testületi üléseket a köztársasági elnök határozatában foglalt időszakra figyelemmel
2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

Fentiekre való tekintettel szíves tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy bírósági ülnököt jelölni 2015. március 07-ig lehet a Szakolyi Polgármesteri Hivatalban (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.) Titkárságára leadott 2. és 3. számú melléklet szerinti kitöltött formanyomtatvánnyal.

Kelt.: Szakoly, 2015. február 27.

Szűcs Gabriella sk.
polgármester

1. melléklet – A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
2. melléklet – Bírósági ülnökké jelölés
3. melléklet – Nyilatkozat bírósági ülnöké jelölés elfogadásáról

Tájékoztató

Tájékoztató

Házi komposztálás

Házi komposztálás Nyírgelsén és Szakolyon –  KEOP-6.2.0/A/11-2011-0210
Nyírgelse és Szakoly községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósult meg Szakoly Község Önkormányzat szervezésében.
A projekt során 250 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda került ingyenesen kiosztásra a települések lakosai részére.

Szakoly Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Házi komposztálás Nyírgelsén és Szakolyon” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0210 számú pályázaton 9 667 447 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maguk biztosították, így a projekt bruttó összköltsége 10.176.260 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes nyírgelsei és szakolyi lakosok a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében kiosztásra kerülő komposztálóedényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot.
A komposztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoportfoglalkozások keretében tanulhatják meg a résztvevők.
A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerülnek átadásra a résztvevők számára.
Szakoly Község Önkormányzat elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság környezettudatos szemléletformálása.
Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történik meg a komposztálók ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egyben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Márciusi orvosi ügyelet

01. vasárnap Dr. Mátrai Zsolt Dobiné Szántó Emese
02. hétfő Dr. Baran Zoltán Tóth Istvánné
03. kedd Dr. Komáromi Ildikó Molnárné Kiss Katalin
04. szerda Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
05. csütörtök Dr. Holubán József Kiss Andrásné
06. péntek Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
07. szombat Dr. Szlinszky Éva Göblyös Józsefné
08. vasárnap Dr. Horváth József Molnár Lászlóné
09. hétfő Dr. Mátrai Zsolt Dobiné Szántó Emese
10. kedd Dr. Balla Zsolt Nagy Sándorné
11. szerda Dr. Baran Zoltán Tóth Istvánné
12. csütörtök Dr. Holubán József Kiss Andrásné
13. péntek Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
14. szombat Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
15. vasárnap Dr. Komáromi Ildikó Molnárné Kiss Katalin
16. hétfő Dr. Szlinszky Éva Göblyös Józsefné
17. kedd Dr. Komáromi Ildikó Molnárné Kiss Katalin
18. szerda Dr. Balla Zsolt Nagy Sándorné
19. csütörtök Dr. Holubán József Kiss Andrásné
20. péntek Dr. Horváth József Molnár Lászlóné
21. szombat Dr. Baran Zoltán Tóth Istvánné
22. vasárnap Dr. Holubán József Kiss Andrásné
23. hétfő Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
24. kedd Dr. Mátrai Zsolt Dobiné Szántó Emese
25. szerda Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
26. csütörtök Dr. Horváth József Molnár Lászlóné
27. péntek Dr. Komáromi Ildikó Molnárné Kiss Katalin
28. szombat Dr. Perneczky János Kiss Kálmánné
29. vasárnap Dr. Balla Zsolt Nagy Sándorné
30. hétfő Dr. Komoróczy Péter Dudás Györgyné
31. kedd Dr. Szlinszky Éva Göblyös Józsefné

 

Tájékoztató a kéményseprésről

A Thermoszol Kft Nyírbátori kirendeltsége tájékoztatója a 2015. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervéről.

A 63/2012.(XII.11.) BM rendelet 3/A §-a szerint megállapított 2015 évben végzendő sormunkák tervezett időpontjai:
március 03-31
április 01-14
június 16-30 között.

A megadott időpontok az első értesítés szerinti időpontok, amennyiben a kéményseprő nem tud bejutni az érintett ingatlanba, egyedileg határoz meg időpontot a 63/2012.(XII.11.) BM rendelet 3/A § (5)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.