Ebzárlat

Határozat

Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kisléta, Máriapócs, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem települések közigazgatási területére, a területen található rókák veszettség elleni ismételt immunizálása miatt
2016. április 6 – április 26. között
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el a következők szerint:
Az ebzárlat ideje alatt az ebeket tartási helyükön megkötve vagy zárva, macskákat zárva kell tartani. Kutyát tartási helyéről csak pórázon sétáltatva lehet kivinni.
Vadászebek, fegyveres erők és testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozások alól folyamatos felügyelet biztosítása mellett.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
Határozatom közzétételéről a helyben szokásos módon kell gondoskodni!
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályhoz (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) címzett, de Osztályomhoz (4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 12.) benyújtott fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárási díj összege 10 000 forint, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyírbátori Járási Hivatala

Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, – illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Sz-Sz-B megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a település lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
2015. szeptember 01-től három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!

Beiratkozás a Szakolyi Micimackó Óvodában
4234 Szakoly, Létai utca 18.
2016. május 02 – 2016. május 13.
08:00 – 16.00 óra között

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
•     a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya),
•     a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya),
•     a gyermek TAJ kártyája,
•     a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•     a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolása, vagy az oltási könyve,
•     a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
•     az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
•     amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
•     nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolata.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az
intézmény vezetője, melyet írásban köteles a szülő felé megküldeni.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysertésnek minősül.

Szűcs Gabriella
Polgármester

Hulladékszállítási tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Húsvét ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy:

2016. március 28-án (Húsvét hétfőn) a hulladékszállítás szünetel.

2016. március 28. (hétfői) körzetből 2016. március 26-án (szombaton) szállítjuk a hulladékot.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális Hulladékkezelő Üzem március 28-án zárva tartanak.

Minden kedves ügyfelének KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánunk!

Tisztelettel:
Ajler Ferenc
Hulladékgyűjtési- és szállítási ágazatvezető

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
www.thgkft.hu
Tel: 42/594-530, 30/207-79-74
Fax: 42/594-531

Hirdetmény az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2016/2017 tanévre történő általános iskolai beíratásokra – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata alapján

2016. április 14-én (csütörtök) 08.00 – 19.00 óra
2016. április 15-én (péntek) 08.00 – 19.00 óra

között kerül sor.

Tanköteles – 2010. augusztus 31-ig született – gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az érintett általános iskola intézményvezetője tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban a beiratkozástól számított 21 napon belül köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet az általános iskola fenntartója felé.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásban lévő általános iskola esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet az intézmény székhelye szerinti illetékes Tankerületi Igazgatóságához kell.

Kozma Péter
Kormánymegbízott