HVB 1/2017 határozata

Szakoly Helyi Választási Bizottsága
4234 Szakoly, Rákóczi utca, lO.

1/2017. (IV. 05.) HVB határozata

Szakoly Helyi Választás i Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakba n : Mötv.) 29. § (l) bekezdésének f) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. év i L. törvény 21.§ (l) bekezdése alapján illésné Gilányi Katalin önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi határozatot:

A Helyi választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot a következő legtöbb szavazatot elért jelölt,

Bilanicsné Nagy Mónika

részére adja ki.

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, annak meghozatalától számított három napon belül a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz (4400.Nyíregyháza, Hősök tere 5) címzett, de a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést Szakoly Helyi Választási Bizottságához (4234.Szakoly, Rákóczi utca 10. Fax: 42/1361-676, e­ mail: szakoly@szakoly.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. jogszabálysértés megjelölését,
  2. a jogszabálysértés bizonyítékait,
  3. a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  4. a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állam polgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Illésné Gilányi Katalin, a 2014. október 12-én megtartott egyéni listás önkormányzati képviselő választáson Szakoly településen független jelöltjeként önkormányzati képviselői mandátumot szerzett. A képviselő Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének címzett 2017. március. 28-ai nyilvános képviselő testületi ülésén bejelentette lemondását, melyet az ülésen átadott írásbeli nyilatkozatával is megerősített. Ezzel az önkormányzati képviselői megbízatásáról lemondott, képviselői megbízatása 2017. március 28. napjával megszűnt az Mötv. 29. § (l) bekezdés t) pontja alapján.

Az Mötv. 30. §-a alapján:

“30. § (l) Az önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondás és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvébe rögzíteni kell.

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.”

Az Mötv. 30. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondását követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésnek vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 201O. évi L. törvény 21. § (l) bekezdése alapján: “ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelöl lép.”

Szakoly Községben 2014. október 12.-én megtartott önkormányzati választáson az egyéni listás képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyv a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Bilanicsné Nagy Mónika független jelölt 418 szavazattal

A Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő nyilatkozata, valamint a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Bilanicsné Nagy Mónika részére adja ki.

Felhívás!

A Nyíregyházi Törvényszék
8.Apk.2/2017/7. számú végzése az
adósságrendezés megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a 2017. március 6. napján jogerőre emelkedett végzésével a Szakoly Község Önkormányzata (székhely: 4234 Szakoly, Rákóczi utca lO.), ellen az adósságrendezés megindítását elrendelte.

Az adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. február 14. napja

Az adósságrendezés megindításának időpontja e végzés Cégközlönyben való megjelenésének napja:

2017. év március hó 30. napja.

A törvényszék által kijelölt pénzügyi gondnok: ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági, Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 3/A. IV.)

A törvényszék felhívja az adósságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat hitelezőit, hogy az adós önkormányzattal, vagy költségvetési szervével szembeni ismert vagy összegszerűségében ismeretlen, illetve összegszerűségében változó fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket az adósságrendezés megindítását elrendelő végzés közzétételétől számított
60 napon belül, 2017. év május hó 29. napjáig a pénzügyi gondnoknak a bizonyítékaik megjelölésével és csatolásával jelentsék be.

A fenti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 60 napos határidő elmulasztása esetén a hitelezők a fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket azonnali beszedési megbízás benyújtása, végrehajtás és adósságrendezési eljárás kezdeményezése útján csak az adósságrendezési eljárás jogerős befejezését követő 2 év eltelte után érvényesíthetik.

A törvényszék által kijelölt pénzügyi gondnok cégjegyzék száma: Cg. 15-09-060370, adószáma: 10393941-2-15.

A kijelölt pénzügyi gondnok képviseletére kijelölt pénzügyi gondnok: Pekk Antal (an.: Baglé Borbála, születési ideje: 1962. 09. 27., adóazonosító jele: 8349672145) , értesítési címe: 4401
Nyíregyháza, Pf.: 54.

Az önkormányzat által elismert és esedékességet követő 60 napon belül ki nem fizetett követelések után az adósságrendezés megindításának időpontja utáni időszakra késedelmi kamat nem érvényesíthető. E követelések elévülésére a Ptk. 6:24. §-ában foglaltak az irányadók .

Szakoly, 2017. évi április hó 03.